ตุลาคม 24, 2019

กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2562

  **โปรดทราบ!!! นักเรียน   […]
ตุลาคม 24, 2019

กำหนดลงทะเบียนทักษะวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 /2562

 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมก […]
ตุลาคม 10, 2019

อบรมการใช้โปรแกรมจัดทำแผนงานอิงระบบประกัน

ตุลาคม 10, 2019

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

กันยายน 29, 2019

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

สิงหาคม 28, 2019

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน คนสวน และพนักงานขับรถ

ด้วยโรงเรียนสมุทรปราการ  ม […]
สิงหาคม 26, 2019

ค่ายคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 “Math Camp#14”

สิงหาคม 9, 2019

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสมุทรปราการ

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนารู […]
สิงหาคม 9, 2019

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองที่ส่งเสริมจิตแห่งความเคารพและจิตแห่งจริยธรรมตามแนวคิดการเรียนการสอนด้วยการบริการสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสมุทรปราการ

บทคัดย่อ เรื่อง การพัฒนารู […]