ข่าวประชาสัมพันธ์

สิงหาคม 9, 2019

ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษากับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน

สิงหาคม 8, 2019

สัปดาห์ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562

สิงหาคม 8, 2019

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562

สิงหาคม 6, 2019

อบรมความรู้เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth counselor :YC)

สิงหาคม 5, 2019

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของโรงเรียน EP/MEP ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

สิงหาคม 5, 2019

ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระบบนิเวศและบูรณาการสะเต็มศึกษา

สิงหาคม 5, 2019

ค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบูรณาการ 3 ภาษา (Integrated Camp)

สิงหาคม 5, 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน

สิงหาคม 5, 2019

กิจกรรมอบรมจิตอาสา I Can Do CPR