กิจกรรม
และข่าวประชาสัมพันธ์


START NOW

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

royal-award
โรงเรียนสมุทรปราการ "ได้รับรางวัลพระราชทาน"
ระดับ "มัธยมศึกษาขนาดใหญ่" ประจำปี 2562
111
นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ
ita-sp-2
ITA
โรงเรียนสมุทรปราการ
รับสมัคร นร ใหม่66
รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ
ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


เว็บไซต์กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ/งาน และ SP. Social Networks.