กิจกรรม
และข่าวประชาสัมพันธ์


START NOW

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสมุทรปราการ 2023

"โลกเปลี่ยนเราต้องปรับ" เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก บริหารบนความสุข Happy Management นักเรียนมีความสุข คุณครูมีความสุข บุคลากรในโรงเรียนมีความสุข สู่คุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21

IMG_0221
นายสมชาย ทองสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ
royal-award
โรงเรียนสมุทรปราการ "ได้รับรางวัลพระราชทาน"
ระดับ "มัธยมศึกษาขนาดใหญ่" ประจำปี 2562
ita-sp-2-66
ITA
โรงเรียนสมุทรปราการ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


เว็บไซต์กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ/งาน และ SP. Social Networks.