กิจกรรม
และข่าวประชาสัมพันธ์


START NOW

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Samutprakan School
โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ 2022

ขอบคุณบุคลากรและภาคีเครือข่าย ที่ได้ "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา..โรงเรียนสมุทรปราการ" เป็นโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2562 และจะร่วมกัน พัฒนารักษาคุณภาพให้ยั่งยืน

royal-award
โรงเรียนสมุทรปราการ "ได้รับรางวัลพระราชทาน"
ระดับ "มัธยมศึกษาขนาดใหญ่" ประจำปี 2562
111
นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนสมุทรปราการ
กีฬาสี-65
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
"ฟ้าเหลืองเกมส์ ครั้งที่ 47 "
ita-sp-2
ITA
โรงเรียนสมุทรปราการ

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง


เว็บไซต์กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ/งาน และ SP. Social Networks.