ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ


ประวัติโรงเรียนโรงเรียนสมุทรปราการอัตลักษณ์ของโรงเรียน : จิตแจ่มใส ใจอาสา
Identity : Cheerful and Serviced Mind