อบรมโครงการยกระดับห้องเรียนสีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว