กิจกรรม
และข่าวประชาสัมพันธ์


START NOW

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลานามัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Samutprakan School
โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ 2022

โรงเรียนสมุทรปราการในปี 2022 นี้ เราก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีในการศึกษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วโรงเรียน การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้า BTS การพัฒนาศักยภาพของการศึกษา ทั้งอาจารย์และนักเรียนที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ก้าวไกลสู่ "Thailand 4.0"

READ MORE

ข่าวบริการ


เว็บไซต์กลุ่มบริหาร กลุ่มสาระฯ/งาน และ SP. Social Networks.