กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565 ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ