กำหนดการลงทะเบียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 * ม.1-ม.3 (ห้อง 1-12)