โรงเรียนสมุทรปราการ รับมอบงาน ประธานศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคคะวันออก โซน C ประจำปีการศึกษา 2565-2566