การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 5G ของครูโรงเรียนสมุทรปราการ และ อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลแนวใหม่