การอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา