กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site