ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565”