ประกาศโรงเรียนสมุทรปราการ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019