กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.6 ปี 2564