โรงเรียนสมุทรปราการ ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ในการสนับสนุนเงินระดมทรัพยากรเป็นค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564