“ร้อยใจรัก สายใยมุทิตา กษิณาลัย” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของคณะครูโรงเรียนสมุทรปราการ ประจำปี 2564