การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน (ก.ด.ป.น.)และผู้อำนวยการโรงเรียนในการขับเคลื่อนการบริหารและการศึกษาขั้นพื้นฐาน