การทดสอบ O-NETม.3 ปีการศึกษา 2563 เป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของนักเรียนที่จะเข้ารับการทดสอบตามความสมัครใจ