1 กุมภาพันธ์ 2564 เปิดเรียนทุกระดับชั้น จัดการเรียนการสอน ด้วยการ “สลับวันเรียน ออนไซต์ และ ออนไลน์”