โรงเรียนสมุทรปราการ ประกาศหยุดเรียน ระหว่างวันที่ 4 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง