การดำเนินการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ระบบออนไลน์ ผ่าน Google Classroom ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 8 มกราคม 2564