พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ให้แก่โรงเรียนสมุทรปราการ