กิจกรรม ส.ป. รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวัฒนธรรม”วันลอยกระทง”