คู่มือแนะนำ การปฏิบัติตัวของนักเรียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)