การกำหนดแนวทางและมาตรการเฝ้าระวัง และดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสมุทรปราการช่วงควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)