ประกาศราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนพร้อมครุภัณฑ์