แนวปฏิบัติ สำหรับนักเรียน”เรียนซ้ำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2563