“137 ปี ราตรี ฟ้า-เหลือง” ..จ า ก กั น ก็ น า น ห ล า ย ปี เ จ อ กั น สั ก ที ดี ไห ม.. # ศิษย์เก่า สป. # ลูกฟ้า-เหลือง # คนที่รัก สป.