“โครงการส่งเสริมความพร้อมเพื่อเตรียมสอบ O-net” ปีการศึกษา 2562