นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสมุทรปราการเข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร(เขาชนไก่)