ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์