ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูนักเรียน