ร่วมส่งใจเชียร์ สป.ไปต่อ “การประเมินโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ( ENnovation School”สาขาที่ 1 : ด้านนโยบายและแผนงาน