ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้ครูและนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์