ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ