ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)