เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3