จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ กยศ. ประจำปี 2562