กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกห้องเรียน