พิธีมอบรางวัลเกียรติยศโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน