รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ “update”