แม่บ้าน

วลาวัลย์
นางวลาวัลย์ พุ่มปรีดา
เล็ก
นางเล็ก ทองเหม
มวล
นางมวล ดีอินทร์
ทองขัน
นางทองขัน วรรณ์ทมาตร
ต้อย
นางสาวต้อย เนียมธรรม
พเยาว์
นางสาวพเยาว์ เดชโพธิ์ทอง
จันทนา
นางสาวจันทนา เทียมตุ่ม
ดวงใจ
นางดวงใจ ทองม้วน
อภิรดี
นางอภิรดี แสงกันยา
สำราญ
นางสำราญ มากเจริญ
เอก
นายเอก ด้วงแสง
มานิตย์
นายมานิตย์ ภู่ซ้อน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561