แม่บ้าน

จันทนา
นางสาวจันทนา เทียมตุ่ม
อภิรดี
นางอภิรดี แสงกันยา
สำราญ
นางสำราญ มากเจริญ
เอก
นายเอก ด้วงแสง