อัตลักษณ์ เอกลักษณ์/คำขวัญ/นโยบาย

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์/คำขวัญ/นโยบาย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน : จิตแจ่มใส ใจอาสา
Identity : Cheerful and Serviced Mind.

ปรัชญาของโรงเรียน : รักโรงเรียน เพียรทำดี
Philosophy : Do good for our school.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : เรียนดี กิจกรรมเด่น
Uniqueness : High Grade with approved and outstanding activities.

คำขวัญของโรงเรียน : ลูกชายเป็นสุภาพบุรุษ ลูกสาวงามดุจกุลสตรี
Motto : Behave and act like gentlemen and gentlewomen.

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. วิชาการเป็นเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณธรรม

ค่านิยมของโรงเรียน : รู้รักสามัคคี มีสัมมาคารวะ

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน : การทำงานเป็นทีม

นโยบาย (Policy)
1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมพัฒนาครู ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 3 ในระดับโรงเรียนและระดับประเทศ
4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ทักษะการคิดคำนวณ ทักษะการคิดวิเคราะห์
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการสร้างสรรค์ผลงาน
7. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และความเป็นไทย
8. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมของผู้เรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นประชาธิปไตย
9. ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากอบายมุขและสารเสพติด
10. ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน
11. ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
12. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
* แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564)

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์/คำขวัญ/นโยบายโรงเรียนสมุทรปราการ