อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : คุณธรรมนำชีวิต
Identity : A life with good morals

ปรัชญาของโรงเรียน : รักโรงเรียน เพียรทำดี
Philosophy : Do good for our school

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ร่าเริงแจ่มใส ใฝ่คุณธรรม
Uniqueness : Focus on learning Good deeds Discipline Liveliness Morality

คำขวัญของโรงเรียน : ลูกชายเป็นสุภาพบุรุษ ลูกสาวงามดุจกุลสตรี

สมรรถนะหลักของโรงเรียน
1. วิชาการเป็นเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณธรรม

ค่านิยมของโรงเรียน : รู้รักสามัคคี มีสัมมาคารวะ

วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน : การทำงานเป็นทีม

* แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564)

อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์โรงเรียนสมุทรปราการ