อัตราจ้าง

ประพนธ์
นายประพนธ์ ศิลปศาสตร์
ทองมา
นางสาวทองมา สีดำ
ภัทรา
นางสาวภัทราภรณ์ สุรเศรษฐ์เมธา
ดาหวัน
นางสาวดาหวัน จันทร์โทศรี
วรากร
นางสาววรากร หุ่นสินธุ์
อรรถพล
นายอรรถพล ธรรมวัตร์
จันทร์ญา
นางสาวจันทร์ญา สุนา
ดรุณี
นางสาวดรุณี สุทธิบุญ
พรพิมล
นางสาวพรพิมล พันธ์พงษ์
จตุพร
นางสาวจตุพร คำสาตร์
ธนกฤษฎ์วงศ์
นายธนกฤษฎ์วงศ์ ประไวย์
บุษยมาศ
นางสาวบุษยมาศ เจริญสุข
วีรนุช
นางสาววีรนุช พัฒนเศรษฐกร
สมพงษ์
นายสมพงศ์ สุขแสวง
จุฑารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์ โรจนเวทย์