อัตราจ้าง

ประพนธ์
นายประพนธ์ ศิลปศาสตร์
ทองมา
นางสาวทองมา สีดำ
ภัทรา
นางสาวภัทราภรณ์ สุรเศรษฐ์เมธา
สุวรรณา
นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐ
ดาหวัน
นางสาวดาหวัน จันทร์โทศรี
นวลนภา
นางสาวนวลนภา คล้ายทองคำ
วรากร
นางสาววรากร หุ่นสินธุ์
อรรถพล
นายอรรถพล ธรรมวัตร์
จันทร์ญา
นางสาวจันทร์ญา สุนา
อรุณรัตน์
นางสาวอรุณรัตน์ สุขสำราญ

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561