สุขศึกษาและพลานามัย

อภินันท์
นายอภินันท์ สืบกระพัน
ปริวรรณ
นายปริวรรต มโนรมชัชวาล
ประยูร
นายประยูร วีระพูล
กิติพงษ์
นายกิติพงศ์ มาศเหมาะ
กิตติ
นายกิตติ นฤดีศรีอุทัย
นิรากุล
นางสาวนิรากุล ศรีบุญเรือง
ธีระพงษ์
นายธีรพงศ์ พิริยพันธ์
ชยาภรณ์
นางสาวชยาภรณ์ เค้านา
นายยุทธนา พิพรพงษ์
นายยุทธนา พิพรพงษ์
นฤมล
นางสาวนฤมล ศรีตองอ่อน

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563