สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนา
นางพัฒนา ป้อมประคอง
กัญจนา
นางกัญจณา พรนิเสน
สปัน
นางสปัน สาขามุละ
กรณิศา
นางกรณิศา อำนวยโชคสวัสดิ์
นิรมล
นางสาวนิรมล ตู้จินดา
สุกัญญา
นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ
รัชดา
นางสาวรัชดา มีสุข
ธัญญรัตน์
นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง
นายนเรศ บุญพริ้ง
นายนเรศ บุญพริ้ง
สุทธิรัตน์
นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย
ณัฐวุมิ
จ่าสิบตรีณัฐวุฒิ เภาสูตร
หทันชนก
นางสาวหทัยชนก สิริวัฒนพร
วรรณธิดา
นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์
พิไลวรรณ
ว่าที่ร.ต.หญิงพิไลวรรณ บุญเกื้อ
ผกามาศย์
นางผกามาศย์ รักษ์นาค
หนึ่งฤทัย
นางหนึ่งฤทัย ทัศมี
จตุพล
นายจตุพล จาตุรนต์
ภาวดี
นางสาวภาวดี วันมะโน
เบญญภา
นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ
สิริมน
นางสาวสิริมน ฤดี
กัณฐิกา
นางสาวกัณฐิกา โคตรสาลี
นพรัตน์
นางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561