สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางพัฒนา ป้อมประคอง
นางกัญจณา พรนิเสน
นางสปัน สาขามุละ
นางกรณิศา อำนวยโชคสวัสดิ์
นางสาวนิรมล ตู้จินดา
นางสาวสุกัญญา ตันโสภณ
นางสาวรัชดา มีสุข
นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง
นายนเรศ บุญพริ้ง
นายสุทธิรัตน์ คงคล้าย
จ่าสิบตรีณัฐวุฒิ เภาสูตร
นางสาวหทัยชนก สิริวัฒนพร
นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์
ว่าที่ร.ต.หญิงพิไลวรรณ บุญเกื้อ
นางผกามาศย์ รักษ์นาค
นางหนึ่งฤทัย ทัศมี
นายจตุพล จาตุรนต์
นางสาวภาวดี วันมะโน

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561