สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนา
นางพัฒนา ป้อมประคอง
กัญจนา
นางกัญจณา พรนิเสน
สปัน
นางสปัน สาขามุละ
รัชดา
นางสาวรัชดา มีสุข
ธัญญรัตน์
นางสาวธัญญรัตน์ สมดัง
นายนเรศ บุญพริ้ง
นายนเรศ บุญพริ้ง
หทันชนก
นางสาวหทัยชนก สิริวัฒนพร
วรรณธิดา
นางสาววรรณธิดา เพชรทะวงค์
พิไลวรรณ
ว่าที่ร.ต.หญิงพิไลวรรณ บุญเกื้อ
ผกามาศย์
นางผกามาศย์ รักษ์นาค
หนึ่งฤทัย
นางหนึ่งฤทัย ทัศมี
จตุพล
นายจตุพล จาตุรนต์
ภาวดี
นางสาวภาวดี วันมะโน
เบญญภา
นางสาวเบญญาภา ชัยเจริญ
กัณฐิกา
นางสาวกัณฐิกา โคตรสาลี
รวีวัฒน์ สังคม
นายวีวัฒน์ รุ่งเรืองรอง
ธฤต
นายธฤต ทองก้อน
ดวงรัตน์
นางสาวตวงรัตน์ พร้อมพิมพ์
ศิวกร
นายศิวกร เอี่ยมอ่อน

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม