สมาคมศิษย์เก่า

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

Untitled Document
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

 รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ

 ลำดับ  ชื่อ  สกุล  ตำแหน่ง
 1. นายนันทชัย
นิ่มศิริวังโส
นายกสมาคมฯ
 2. นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ อุปนายก คนที่ 1
 3. พ.ต.ท.วัลลภ
วรรณกูล
อุปนายก คนที่ 2 
 4. นายปุณณภพ
เวชแพทย์
เลขาธิการ
 5. นายศุภรัตน์
ภักติวงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการ
 6. นางกนกอร ลำจวน
ผู้ช่วยเลขาธิการ
 7. นางสาวอำภาพร
เพ็ชรเย็น
ผู้ช่วยเลขาธิการ
8. 
นายประกิต ศีลพิพัฒน์ 
ประชาสัมพันธ์
9. นายประยูร วีระพูล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
10. 
นายสิทธิชัย บุญนาค ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
11. 
นายเพิ่มพงษ์
นาคจู
เหรัญญิก
12. นางพรทิพย์ ก้องอุบล ผู้ช่วยเหรัญญิก
13. 
นายบัญชา สรรพชัย ผู้ช่วยเหรัญญิก 
14. นางลัดดา เทียนทอง นายทะเบียน
 15. นายวิสูตร
ยอดสุข
ผู้ช่วยนายทะเบียน
16. 
นายณัฐกิตติ์
สมจิตต์
ปฏิคม
17. 
นายธีระศักดิ์ 
แสงจันทร์ 
บรรณรักษ์
18.
นายปริวรรต 
มโนรมชัชวาล
ผู้ช่วยบรรณรักษ์
19.
พ.ต.อ.โสภณ
มงคลโสภณรัตน์
กรรมการ
20.
นายชัยวัฒน์
ศรีประเสริฐ
กรรมการ
21.
ร.ต.อ.นพดล
จำปีแขก
กรรมการ
22.
นายบรรจง
โตสงวน
กรรมการ
23.
นายบุญชัย
หิรัญกวินกุล
กรรมการ 
24.
นายบัลลังก์
คนเที่ยง
กรรมการ 
25.
นายพัลลภ
จิตประสาน
กรรมการ 
26.
นายพิเชษฐ 
โปร่งแก้วงาม
กรรมการ 
 27. นายเลียง ตันสุวรรณรัตน์ กรรมการ 
28. 
นายสมชาย 
จันทร์จำรูญ     
กรรมการ
29. 
นายสมชาย
ซ่อนกลิ่น 
กรรมการ 
30. 
นายสมชาย  
ทองสุทธิ์ 
กรรมการ
31. 
นายสมนึก
เชื้อทอง
กรรมการ
32. 
นายปองสันติ์  
จันทร์จำรูญ
กรรมการ
33. 
นายอดิศัย 
จันทร์เจริญ     
กรรมการ 
 34. พ.อ.อุดมศิลป์
ศรีเขียว 
กรรมการ
 35. นางอภิญญา
สุขเกษม 
กรรมการ 
                           * ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ