ศิลปะ

ลลิลรัตน์
นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สุระพิณ
นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์
นฤเบศ
นายนฤเบศ ดวงดูสัน
ธนวุฒิ
นายธนวุฒิ สุวรรณ
ฉัตรชัย
นายฉัตรชัย พวงศรี
วงศ์นิตา
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม
ธัชมัย
นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต
ณัฐพงษ์
นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด
อโนชา
นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล
วัชรี
นางสาววัชรี โชคปีติกุล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2563