ศิลปะ

ลลิลรัตน์
นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน
สุระพิณ
นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์
ธนวุฒิ
นายธนวุฒิ สุวรรณ
ฉัตรชัย
นายฉัตรชัย พวงศรี
วัชรี
นางสาววัชรี โชคปีติกุล
วงศ์นิตา
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม
ธัชมัย
นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต
ณัฐพงษ์
นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด
อโนชา
นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล
ธนัท
นายธนัท วัฒนาวณิช
ชลดา
นางสาวชลดา สุขทอง

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ