ศิลปะ

นางลลิลรัตน์ สืบกระพัน
นางสาวสุระพิณ บุญญฤทธิ์
นายนฤเบศ ดวงดูสัน
นายธนวุฒิ สุวรรณ
นายฉัตรชัย พวงศรี
นางสาววงค์ชนิตา ปัทมาคม
นางสาวธัชมัย ภัทรมานิต
นายณัฐพงษ์ บ่อสะอาด
นางสาวอโนชา เที่ยงพิมล
นางสาววัชรี โชคปีติกุล

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561