วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์ /VISION
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ/ MISSION
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษาโดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในด้านการใช้ การผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งสัมฤทธิ์ผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ

เป้าประสงค์ / OBJECTIVE
1.โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมรับการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
3. สถานศึกษาให้บริการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยครูมืออาชีพ
4. ครูมีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอต่อการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดการเรียน การสอนตามมาตรฐานการศึกษาชาติและเทียบเคียงมาตรฐานสากล ควบคู่คุณธรรมตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและมีการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่อังสนา
School’s tree : Pradu Angsana

* แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564)

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์