วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์ /VISION
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ก้าวทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม น้อมนำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Learners have a highly qualified international standard, of education skillful in technology and appreciated with sufficiency in economy.

พันธกิจ/ MISSION
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อสังคมโลก ควบคู่คุณธรรมตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความรัก เมตตาศิษย์ และก้าวทันเทคโนโลยี
4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา “แบบมีส่วนร่วม”
Mission
1. To develop the school curriculum and teaching processes with multiple activities for the learners at a world class standard.
2. To develop and raise learners' quality into an excellent academic talent, to communicate bilingually and have a long term vision and think about creating future products with a global responsibility concluded with sufficiency an economy theme.
3. Teachers and educational personnel’s supported and developed to pay high kindness to learners and skillfully in technology.
4. Education Administration supported and developed based on “Taking part” by everyone.

เป้าประสงค์ / OBJECTIVE
1. พัฒนาโรงเรียนสู่ “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมนำชีวิต รักการเรียน ลูกชายเป็นสุภาพบุรุษ ลูกสาวงามดุจกุลสตรี
3. ครูมีคุณธรรม รักเมตตาศิษย์ และก้าวทันเทคโนโลยี
4. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย

Objective
1. Upgrade a school into the “Royal Award School”.
2. Learners lead by morality and appreciated the teachers' words, behave and act like gentlemen and gentlewomen.
3. Teachers lead by morality, paying, high kindness to the learners and being proficient in technology.
4. Green School with high security.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ประดู่อังสนา
School’s tree : Pradu Angsana

* แผนกลยุทธ์ (แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2561-2564)

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์